Sumariusz Rodu Wąsowskich

obejmuje lata 1531 - 1999

Regulamin

§ 1

1. Korzystanie z Serwisu genealogicznego Wasowscy.pl – zwanego dalej „Serwisem”, w szczególności przeglądanie zawartości Serwisu lub korzystanie z Serwisu na warunkach zarejestrowanego użytkownika, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://wasowscy.pl/data_protection_policy.php w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe bez podawania danych osobowych.

§ 2

1. Serwis genealogiczny Wasowscy.pl tworzę ja - Marek Wąsowski, syn Ryszarda i Teresy, zamieszkały we Wrocławiu, a domena internetowa http://wasowscy.pl została przeze mnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Domen https://www.dns.pl/.

2. Administrowana przeze mnie baza danych Serwisu genealogicznego Wasowscy.pl zawiera wpisy dotyczące osób i związków między osobami tak, jak one występują w ogólnodostępnych internetowych bazach indeksów genealogicznych (Wielcy.pl, Geneteka.pl, Geni.com czy MyHeritage.com) oraz dostępnych online skanów akt metrykalnych (szukajwarchiwach.pl, metryki.genealodzy.pl, czy FamilySearch.com). W części przypadków informacje pochodzą od użytkowników, którzy zdecydowali się je udostępnić w Serwisie.

3. W procesie przygotowywania poszczególnych stron Serwisu pojedyncze wpisy w bazie danych są łączone, tak że w efekcie powstają prezentacje, zestawienia i raporty generowane przez program The Next Generation of Genealogy Sitebuilding.

4. Źródła prezentowanych danych podawane są na stronie dotyczącej danego przodka, krewnego lub osoby skoligaconej. Każda informacja pochodząca z akt metrykalnych jest opisana z dokładnością do parafii, rocznika i numeru aktu (jeżeli akt posiada numer). Dodatkowo w sekcji „DOKUMENTY” często umieszczam skan takiego aktu.

5. W Serwisie mamy po kilku Antonich, Janów i Piotrów Wąsowskich, którzy żyli w różnych okresach czasu. Dlatego w przypadkach braku metryk, dla ułatwienia wyszukania właściwej osoby, staram się w miarę możliwości ustalić (przynajmniej w przybliżeniu) ramy czasowe życia tej osoby. Robię to biorąc pod uwagę np.: średni wiek zawierania małżeństw, czy rodzenia się dzieci w związkach. Tak obliczone daty poprzedza skrót „WYLICZ.” W niektórych przypadkach datę zgonu podaję ze skrótem „AFT”, co oznacza, że wg znanego mi dokumentu dana osoba żyła jeszcze w podanym terminie, a dokładna data zgonu nie jest mi znana.

§ 3

1. Korespondencja z użytkownikami Serwisu ma charakter osobisty: traktuję wszystkich użytkowników jako moich krewnych lub prywatnych znajomych.

2. Informacje otrzymywane od użytkowników traktuję jako świadomie przeznaczone do publikacji w Serwisie i w moich książkach. Przekazane mi informacje lub materiały, inne niż przeznaczone do ww. publikacji, są przeze mnie kasowane lub niszczone.

3. Z zarejestrowanymi użytkownikami kontaktuję się za pomocą dobrowolnie przekazanych mi adresów e-mail. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych informujących o zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

4. Nie gromadzę żadnych „danych osobowych” dotyczących osób żyjących, a posiadane przeze mnie informacje dotyczące osób żyjących nie są publikowane w Serwisie, z wyjątkiem sytuacji gdy osoba zainteresowana wyraża taką wolę.

5. Wszelkie uwagi niezarejestrowanych użytkowników dotyczące przetwarzanych w Serwisie danych należy zgłaszać na za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu. Dane z formularza, w tym podane dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia złożonego wniosku. Te dane nie zostaną połączone z innymi źródłami danych. Zastrzegam sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiem się o uzasadnionym podejrzeniu nielegalnego użycia treści Serwisu.

6. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do dotyczących jej/jego danych przetwarzanych przez Serwis, jak również prawo żądania poprawienia lub usunięcia danych dotyczących jej/jego osoby.

§ 4

1. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do Internetu, ale nie wymaga zgody na instalowanie plików cookies na komputerze użytkownika. W niektórych przypadkach ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności Serwisu takie, jak np. korzystanie z dostępnych w ramach Serwisu usług z wymagających uwierzytelniania (logowania).

2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • a. „niezbędne” - służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b. „funkcjonalne” - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik.
Pliki cookie pozostaną zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

3. Działalność Serwisu podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polski.

4. Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany będą publikowane pod adresem http://wasowscy.pl/data_protection_policy.php i staną się obowiązujące w momencie ich opublikowania.


ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2019 r.